برگشت فاز

برگشت فاز چیست؟

برگشت فاز :

اگر از دو سیم فاز و نول که به یک وسیله برقی وصل است سیم نول قطع شود هر دو سیم دارای جریان فاز میشوند

لذا به آن سیم که در اصل باید حامل جریان نول باشد ولی دارای فاز شده است ، برگشت فاز می گویند.

در ابتدا برگشت فاز را بصورت خیلی ساده و راحت بیان میکنم ، سپس بطور کامل ، دقیق و علمی آنرا توضیح خواهم داد.

برگشت فاز در سیم کشی ساختمان:

وسایلی که با برق کار می کنند نیاز به یک جریان الکتریسیته دارند که این جریان توسط دو رشته سیم تامین می شود :

  1. رشته سیم فاز
  2. رشته سیم نول

زمانیکه جریان نول از سیم نول قطع شود برگشت فاز خواهیم داشت .

نحوه شناسایی :

کلیه وسایل الکتریکی به دو رشته سیم متصل میشوند که یکی فاز و دیگری نول می باشد ،

میتوان با فازمتر سیم فاز را شناسایی کرد سپس سیم دیگری که به وسیله الکتریکی وصل میباشد ، برگشت فاز است.

شناسایی برگشت فاز زمانیکه نول قطع است:

اگر جریان فاز وصل باشد ولی جریان نول قطع باشد ، فازمتر بر روی هر دو رشته سیم روشن خواهد شد ، البته اگر دقت کنید نور چراغ فازمتر بر روی سیمی که حامل جریان فاز است مقداری پرنور تر از سیم دیگر خواهد بود که احتمال خطا در این مورد وجود دارد.

میتوان یک لامپ و سرپیچ با دو رشته سیم حدودا ۲۰ سانتیمتری درست کرد و یک سر سیم سرپیچ را به سیم نول (سیمی که چراغ فازمتر را روشن نمیکند) وصل کنید ، سیم دیگر را به سیمهایی که وجود دارد وصل کنید ، اگر لامپ روشن شود ، آن سیم ، فاز است و سیم دیگر ، برگشت فاز خواهد بود.

از روی رنگ سیمها نیز میتوانید سیم فاز و سپس برگشت فاز را شناسایی کنید البتا اگر سیمکشی ساختمان اصولی باشد.

داخل قوطی پریز یا کلید را با دقت نگاه کنید . لوله هاییکه مشاهده میکنید که دو رشته سیم داخل آنها وجود دارد . معمولا آن دو رشته سیم فاز و نول هستند که سیم فاز به یکی از پیچهای کلید برق وصل میشود و سیم نول بصورت مستقیم وارد لوله دیگری خواهد شد که

به سمت لامپ میرود ، به همراه این سیم نول یک سیم دیگری وجود دارد که به پیچ دیگر کلید برق وصل است ، این سیم نیز برگشت فاز میباشد.

تاثیر برگشت فاز بر پریز برق:

زمانیکه جریان نول از سیم آن قطع شود ، هر دو سوراخهای پریز ، چراغ فاز متر را روشن میکنند

پس دلیل روشن شدن چراغ فازمتر توسط هر دو سوراخهای پریز برق ، قطع نول میباشد. میتوان از روش شماره ۲ بالا ، بدون باز کردن پریز ، سوراخ فاز و نول را شناسایی نمود.

برگشت فاز
شناسایی فاز و نول

بررسی علت :

جریان الکتریسیته یا الکترونها ، از طریق سیم فاز ، وارد دستگاه برقی ( لامپ ، الکتروموتور ، المنت و یا هر وسیله برقی دیگر ) شده و نیروی الکتریسیته پس از تبدیل انرژی ( نور ، گرما و یا حرکت ) توسط سیم از دستگاه الکتریکی خارج و به حرکت خود ادامه می دهند .

بطور کلی و در اصل جریان الکتریکی ، حرکت الکترونها میباشد .

فرض کنید سیم نول قطع شود ، پس الکترونها تا محل قطع سیم نول حرکت میکنند و در آن نقطه اگر فاز متر را بزنیم ، چراغ آن روشن خواهد شد و وجود الکترونهای فاز را نمایش میدهد.

یعنی الکترونها بوسیله سیم فاز وارد لامپ شده و به دلیل قطع بودن سیم نول ، الکترونها در وسیله برقی استفاده و تبدیل نشده و از لامپ عبور کرده و به مسیر خود تا محل قطع سیم نول ادامه میدهند که به آن فاز برگشت هم میگویند.

اعزام برقکار حتی ایام تعطیل شبانه روزی ، لطفا با شماره همراه 850 64 64 0912 تماس بگیرید تا در اسرع وقت ، برقکار ماهر به محل شما اعزام گردد.

ادامه