برقکار ساختمان _ برقکار

برگشت فاز

برگشت فاز چیست؟

اگر در دو سیم فاز و نول که به یک وسیله برقی وصل است، سیم نول قطع شود. هر دو سیم دارای جریان فاز میشوند. لذا به آن سیم که در اصل باید حامل جریان نول باشد، ولی دارای فاز گردید، برگشت فاز می گویند. در ابتدا برگشت فاز را بصورت خیلی ساده و راحت بیان میکنم ، سپس بطور کامل ، دقیق و علمی به توضیح آن میپردازیم.

برگشت فاز در سیم کشی ساختمان:

وسایلی که با برق کار می کنند نیاز به یک جریان الکتریسیته دارند. این جریان توسط دو رشته سیم تامین می شود :

  1. رشته سیم فاز
  2. رشته سیم نول

زمانیکه جریان نول از سیم نول قطع شود، برگشت فاز داریم .

نحوه شناسایی :

کلیه وسایل الکتریکی به دو رشته سیم متصل میشوند. که یکی فاز و دیگری نول می باشد. میتوان با فازمتر سیم فاز را شناسایی کرد. سپس سیم دیگری که به وسیله الکتریکی وصل میباشد، برگشت فاز است.

شناسایی برگشت فاز زمانیکه نول قطع است:

اگر جریان فاز وصل و جریان نول قطع باشد، در این صورت فازمتر بر روی هر دو رشته سیم روشن میگردد. البته اگر دقت کنید، نور چراغ فازمتر بر روی سیمی که حامل جریان فاز است، مقداری پرنور تر از سیم دیگر میشود.لازم به ذکر است، که احتمال خطا در این مورد وجود دارد.

همچنین میتوان یک لامپ و سرپیچ را با دو رشته سیم حدودا ۲۰ سانتیمتری درست نمود. اکنون یک سر سیم سرپیچ را به سیم نول (سیمی که چراغ فازمتر را روشن نمیکند) وصل نمایید، و سیم دیگر را به سیمهایی که وجود دارد وصل کنید. اگر لامپ روشن شود، آن سیم  فاز و سیم دیگر، برگشت فاز خواهد بود.

از روی رنگ سیمها نیز میتوانید سیم فاز و سپس برگشت فاز را شناسایی کنید. البته اگر سیمکشی ساختمان اصولی باشد.

داخل قوطی پریز یا کلید را با دقت نگاه کنید . لوله هایی مشاهده میکنید؛ که دو رشته سیم داخل آنها وجود دارد. معمولا آن دو رشته سیم فاز و نول هستند. که سیم فاز به یکی از پیچهای کلید برق وصل میشود، و سیم نول بصورت مستقیم وارد لوله دیگری میگردد. و به سمت لامپ میرود، به همراه این سیم نول یک سیم دیگری وجود دارد. این سیم به پیچ دیگر کلید برق وصل است، این سیم نیز برگشت فاز میباشد.

شناسایی فاز و نول
شناسایی فاز و نول

تاثیر برگشت فاز بر پریز برق:

زمانیکه جریان نول از سیم آن قطع شود ، هر دو سوراخهای پریز ، چراغ فاز متر را روشن میکنند. پس دلیل روشن شدن چراغ فازمتر توسط هر دو سوراخهای پریز برق، قطع نول میباشد. میتوان از روش شماره ۲ بالا ، بدون باز کردن پریز، سوراخ فاز و نول را شناسایی نمود.

بررسی علت :

جریان الکتریسیته یا الکترونها ، از طریق سیم فاز ، وارد دستگاه برقی ( لامپ ، الکتروموتور ، المنت و یا هر وسیله برقی دیگر ) میشود. و نیروی الکتریسیته پس از تبدیل انرژی ( نور ، گرما و یا حرکت ) توسط سیم از دستگاه الکتریکی خارج و به حرکت خود ادامه می دهند. بطور کلی و در اصل جریان الکتریکی ، حرکت الکترونها میباشد.

فرض کنید سیم نول قطع شود ، پس الکترونها تا محل قطع سیم نول حرکت میکنند و در آن نقطه اگر فاز متر را بزنیم ، چراغ آن روشن میگردد. و وجود الکترونهای فاز را نمایش میدهد. یعنی الکترون ها بوسیله سیم فاز وارد لامپ شده، و به دلیل قطع بودن سیم نول، الکترونها در وسیله برقی استفاده و تبدیل نشدند. و از لامپ عبور نمودند، و به مسیر خود تا محل قطع سیم نول ادامه میدهند. که به آن فاز برگشت هم میگویند.

اعزام برق کار ماهر به تمام مناطق و محله های تهران کمتر از نیم ساعت.

در اسرع وقت جهت انجام کلیه کارهای برقی ساختمان فقط کافیست با ما تماس بگیرید.

تماس با ما